U bent hier:

Klachtenprotocol

Het BVVB Klachtenprotocol is bedoeld voor Verenigingen van Eigenaars die zich niet goed behandeld voelen door hun VvE Beheerder of die vinden dat hun VvE Beheerder zich niet aan de regels houdt. De VvE Beheerder waar de klacht betrekking op heeft dient actief lid te zijn van Branchevereniging BVVB. Klik hier voor de actuele ledenlijst.

Let op: De BVVB oordeelt en bemiddelt niet in een zakelijk conflict tussen opdrachtgever (VvE) en opdrachtnemer (beheerder).

Pro-actief handelen
Te allen tijde kan de BVVB pro-actief handelen, als er duidelijke signalen zijn over wanbeheer bij een aangesloten lid en eveneens in die situaties, waarin de goede naam van de BVVB door een lid in diskrediet wordt gebracht. Het bestuur behoudt zich het recht voor te handelen conform artikel 3.3 van de Gedragcode.

Wat is onze definitie van een klacht?
Een klacht over een VvE -beheerder is elke melding van een Vereniging van Eigenaars (VvE), waaruit blijkt dat niet is voldaan aan de verwachting van de desbetreffende VvE en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand. De VvE voelt zich niet goed behandeld door de VvE beheerder of gaat ervan uit, dat de VvE beheerder zich niet aan de regels houdt. De klachten kunnen betrekking hebben op de kwaliteit van het financieel beheer, bestuurlijk/administratief beheer, bouwkundig/technisch beheer en de advisering of juridische dienstverlening van de VvE beheerder.

Voordat u een klacht indient
Een klacht wordt door de BVVB slechts in behandeling genomen indien klager zijn klacht eerst bij de beheerder (schriftelijk) heeft ingediend en klager met de beheerder niet tot een oplossing is gekomen. Indien klager het niet eens is met de beslissing dan wel van mening is dat de klacht onvoldoende is afgehandeld kan klager binnen 6 weken na de datum van de voor klager negatieve beslissing een klacht indienen bij de BVVB.

Wie kan een klacht indienen?
Een klacht kan ingediend worden door:

  • het voltallig bestuur. Indien de klacht wordt ingediend door het voltallig bestuur, voegt u bij het klachtenformulier een gewaarmerkt uittreksel KvK waarop de samenstelling van het bestuur is vermeld.
  • een appartementsrecht-eigenaar. Indien de klacht wordt ingediend door appartementsrecht-eigenaren dienen deze minimaal 33,33% van binnen de VvE aanwezige rechtsgeldige stemmen te vertegenwoordigen. U voegt kopieën van de splitsingsakte en een lijst van handtekeningen van de desbetreffende eigenaren toe.

Eerste toetsing van uw klacht
Uw klacht wordt door het bestuur op ontvankelijkheid getoetst:

  • is de betreffende beheerder lid van BVVB?
  • is de aanvrager gemachtigd om een klacht in te dienen?
  • heeft de klacht de schijn van het niet naleven van de BVVB Gedragscode?
  • zijn benodigde documenten bijgevoegd?

Lees verder: Uw klacht wordt ontvankelijk verklaard.
Lees verder: Uw klacht wordt niet ontvankelijk verklaard.

U wilt een klacht indienen
Kies hier het passende klachtenformulier: